MỨC TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI

MỨC TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯƠNG NIÊN LẦN THỨ 25

(Kèm theo CV số: 839-CV/ĐQ&YHHNVN ngày 10/04/2024)

                      

Kính gửi: Quý Hãng/Quý Công ty 

Ban tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 25 (VSRNM 2024) của Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam xin trân trọng thông báo các các mức tài trợ cho Hội nghị như sau:

Loại hình tài trợ

Giá trị tài trợ

Tài trợ kim cương 

1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) 

Tài trợ vàng

500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)

Tài trợ bạc

300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)

Đồng tài trợ

150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)

Các hình thức tài trợ khác

Trưng bày gian hàng: 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng)

Hội thảo vệ tinh: 60.000.000 đ (Sáu mươi triệu đồng)

In giới thiệu sản phẩm trên các tài liệu Hội nghị: 5.000.000 đ/trang ruột

Gửi tờ rơi trong túi quà Đại biểu: 5.000.000/bộ

Quảng cáo trên website của hội: 5.000.000 đ/năm

 

 

QUYỀN LỢI CỦA CÁC CÔNG TY THAM GIA TÀI TRỢ

 

1/ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG:.

- Là nhà tài trợ duy nhất, có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc.

- Logo chính thức của Nhà tài trợ Kim Cương trên Bandroll chính thức của hội nghị đặt cổng ra vào tại địa điểm tổ chức. Trên bandroll này, chỉ có biểu tượng của Hội và logo nhà tài trợ Kim Cương, không có logo các nhà tài trợ khác.

- Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức, bao gồm:

+ Backdrop trong tiệc chào mừng Gala dinner.

+ Các Banner dọc treo trên các đường đi xung quanh khu vực tổ chức hội nghị.

+ Logo được in trang trọng trên kỷ yếu Hội nghị

+ Số lượng và kích thước các banner thông báo sau.

- Logo nhà tài trợ Kim Cương sẽ ở vị trí trung tâm nhất và kích thước lớn nhất so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí.

- Logo hoặc banner trên website của Hội trong 01 năm.

- Quảng cáo miễn phí 01 trang bìa trên Kỷ yếu Hội nghị VSRNM 2024. Nội dung trình bày của trang quảng cáo sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban tổ chức

- Được miễn phí 05 người tham dự hội nghị VSRNM 2024 với tư cách tương đương đại biểu.

- Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ và tham dự tiệc Gala Dinner của Ban Tổ chức tiến hành.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2024. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)

2/ TÀI TRỢ VÀNG:

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc. (Thứ tự lựa chọn gian hàng phụ thuộc vào thời gian xác nhận).

- Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức, bao gồm:

+ Backdrop trong tiệc chào mừng Gala dinner.

+ Các Banner dọc treo trên các đường đi xung quanh khu vực tổ chức hội nghị

+ Logo được in trang trọng trên kỷ yếu hội nghị

+ Số lượng và kích thước các banner thông báo sau.

- Logo nhà tài trợ Vàng sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, chỉ sau nhà tài trợ Kim Cương.

- Logo hoặc banner cùng dòng chữ nhà tài trợ Vàng trên website của Hội trong 01 năm.

- Quảng cáo miễn phí 01 trang bìa trên Kỷ yếu hội nghị VSRNM 2024 cùng dòng chữ Nhà tài trợ Vàng. Nội dung trình bày của trang quảng cáo sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban tổ chức.

- Được miễn phí 04 người tham dự hội nghị VSRNM 2024 với tư cách tương đương đại biểu.

- Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ và tham dự tiệc Gala Dinner của Ban Tổ chức tiến hành.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2024. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng).

3/ TÀI TRỢ BẠC:

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc. (Thứ tự lựa chọn gian hàng phụ thuộc vào thời gian xác nhận).

- Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức, bao gồm:

+ Backdrop trong tiệc chào mừng Gala dinner.

+ Các Banner dọc treo trên các đường đi xung quanh khu vực tổ chức hội nghị

+ Số lượng và kích thước các banner thông báo sau.

- Logo nhà tài trợ Bạc sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, nhưng sau nhà tài trợ Kim Cương và nhà tài trợ Vàng.

- Logo hoặc banner cùng dòng chữ nhà tài trợ Bạc trên website của Hội trong 01 năm.

- Quảng cáo miễn phí trên trang trong cuốn Kỷ yếu hội nghị VSRNM 2024 cùng dòng chữ Nhà tài trợ Bạc. Nội dung trình bày của trang quảng cáo sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban tổ chức

- Được miễn phí 03 người tham dự hội nghị VSRNM 2024 với tư cách tương đương đại biểu.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2024. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng).

4/ ĐỒNG TÀI TRỢ:

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc. (Thứ tự lựa chọn gian hàng phụ thuộc vào thời gian xác nhận).

- Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức, bao gồm:

+ Backdrop trong tiệc chào mừng Gala dinner.

+ Logo nhà Đồng tài trợ sẽ ở vị trí và kích nhỏ nhất so với các nhà tài trợ khác.

+ Được miễn phí 02 người tham dự hội nghị VSRNM 2024 với tư cách tương đương Đại biểu.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2024. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng).

5/ TRƯNG BÀY GIAN HÀNG

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc (Thứ tự lựa chọn gian hàng phụ thuộc vào thời gian xác nhận).

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2024. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

- Được miễn phí 01 người tham dự hội nghị VSRNM 2024 với tư cách tương đương đại biểu.

* Mức phí: 100.000.0000 VNĐ (Một trăm triệu đồng).

6/ CÁC MỨC TÀI TRỢ KHÁC

Các đơn vị khác có nhu cầu tham gia cùng hội nghị có thể lựa chọn các hình thức tham gia như sau:

- Hội thảo vệ tinh: 50.000.000 VNĐ

- In giới thiệu sản phẩm trên các tài liệu Hội nghị: 5.000.000 VNĐ/trang ruột

- Gửi tờ rơi trong túi quà Đại biểu: 5.000.000 VNĐ/bộ

- Quảng cáo trên website của hội: 5.000.000 VNĐ/năm

Hình thức nhận tài trợ: Bằng chuyển khoản

          Tên tài khoản:                 VSRNM

Tên Ngân hàng:               Sở giao dịch Vietcombank

Địa chỉ:                            11 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Số Tài khoản VNĐ:          0011000229263
Số Tài khoản USD:           0011370229273             

SWIFT_CODE:               BFTV VNVX 001

Lưu ý: Các công ty cần hóa đơn GTGT sẽ cộng thêm 10% tiền thuế, vui lòng liện hệ BTC để được tư vấn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Hội tại Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai số 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Website hội nghị: radiology.vn. Email: radiologyvn@gmail.com.

1/ Văn phòng Hội:

Cn Trần Công Chí – Chánh văn phòng Hội Điện quang & YHHN VN

Điện thoại: 0919416888.              Email: trancongchi@gmail.com.

Cn Hoàng Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội Điện quang & YHHN VN

Điện thoại: 0963858125.              Email: hoanghuyen2598@gmail.com.

2/ Ban thư ký Hội nghị VSRNM 2024:

Ms Nguyễn Phương Anh – Thư ký sự kiện VSRNM 2024.

Điện thoại: 0983494230               Email: anh.phuong@hoavietmedia.com

Ms Vũ Bích Ngọc – Thư ký sự kiện VSRNM 2024.

Điện thoại: 0973843968               Email: ngoc.vu@hoavietmedia.com


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top