Hướng dẫn nộp báo cáo

Để các báo cáo tại Hội nghị VSRNM 2022 được phong phú và chất lượng, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu gửi ca/nhóm ca lâm sàng hay, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị tham gia báo cáo tại hội nghị.

Bài gửi tham gia sẽ được xét báo cáo tại hội nghị và phần tóm tắt sẽ được đăng trên cuốn Kỷ yếu hội nghị, những bài toàn văn có chất lượng sẽ được đăng trên tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam. Các báo cáo viên sẽ được miễn phí đăng ký hội nghị VSRNM 2022 và khách sạn (nếu có).

Hạn chót nhận bài báo cáo tóm tắt cho Hội nghị VSRNM 2022 ngày 30 tháng 06 năm 2022 trên trang: https://vsrnm2022.radiology.vn (Yêu cầu gửi bài báo cáo toàn văn trước ngày 31 tháng 07 năm 2022 để xét được báo cáo). Các báo cáo in trong quyển kỷ yếu không hạn chế, phông chữ quy định là “Times New Roman” cỡ chữ 14, bài viết không quá 07 trang khổ giấy A4, khoảng cách dòng đơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc thắc mắc cần giải đáp, Quý đại biểu liên hệ Ban tổ chức của Hội nghị:
Ban thư ký Hội nghị VSRNM 2022:

  • Cử nhân Hoàng Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội Điện quang & YHHNVN

Điện thoại: 0963858125.                Email: hoanghuyen2598@gmail.com.

  • Ms Phạm Hương Ly – Thư ký sự kiện VSRNM 2022.

Điện thoại: 0915083456                 Email: ly.pham@hoavietmedia.com

  • Ms Vũ Bích Ngọc – Thư ký sự kiện VSRNM 2022.

Điện thoại: 0973843968                 Email: ngoc.vu@hoavietmedia.com


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top